Η μεταφορά των προϊόντων Keanos® από και προς τα εργαστήρια για τεχνικό έλεγχο, επισκευή, γίνεται με ευθύνη και το ήμισυ της δαπάνης του χρήστη. Το υπόλοιπο ήμισυ αναλαμβάνει η Εταιρεία Keanos® LTD Company.

  1. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Keanos® LTD Company δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
  2. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.