Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 ημέρες. Θα αντικαταστήσουμε το προϊόν μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του, αν υπάρχει εργοστασιακό ελάττωμα. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης λιανικής θα παραλάβει ένα προϊόν με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση.

12 μήνες ή 24 μήνες (εξαρτάται από το προϊόν) δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση. Θα επισκευάσουμε το προϊόν μετά το πέρας των 15 ημερών (από την ημερομηνία αγοράς του) έως και τους 24 μήνες, εφόσον αυτό έχει παρουσιάσει αστοχία (μη σωστή εργοστασιακή λειτουργία). Αν η επισκευή του δεν είναι εφικτή τότε θα αντικατασταθεί με καινούριο. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης λιανικής θα παραλάβει ένα προϊόν με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση για αυτό το χρονικό διάστημα να κρατήσει την νόμιμη απόδειξη ή το τιμολόγιο και να την παρουσιάσει στο Κατάστημα Λιανικής, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται για ζημίες που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος, μη σωστή χρήση ή από άσκηση υπερβολικής βίας και αποσυναρμολόγηση. Η εγγύηση περιορίζεται μόνον στον φακό και όχι στα επιμέρους τμήματά του ή αξεσουάρ.

Οι καταδυτικοί φακοί Keanos® Aegean & Icarian, οι φακοί κεφαλής Keanos® Atlantic & Pacific, o φακός λαιμού Keanos® Hector, και οι φακοί Keanos® EDC Carribean που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύoνται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας δυο (2) ετών.

To Power Bank Keanos® Black Panther, οι μπαταρίες Keanos® KN2150 & KN2655 και τα αξεσουάρ Keanos® Black Rhino Car charger, Black Spider charging cable & Cabrera Wall Charger που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) έτους.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Keanos® LTD Company παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Keanos® τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers, product & QR codes. Η Keanos® LTD Company, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον

Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Keanos® LTD Company, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του – όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του – & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:

Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No). Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συ-σκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμί-σεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Keanos® LTD Company.